Sameiemøter i Sameiet Vormsund Brygge

 

22.05.2021

PROTOKOLL OG DOKUMENTER FRA SAMEIEMØTET 2021 
Årsmøtet (sameiemøtet) ble i år arrangert i garasjen vår 29. april med 39 beboere tilstede og 29 stemmeberettigede inkl. fullmakter.

For detaljer fra møtet henvises til protokollen og andre dokumenter du finner i linkene nedenfor.

Signert protokoll
Årsmøteinnkalling
 med dokumenter
Tillegg til innkalling 

 

12.06.2020

PROTOKOLL OG DOKUMENTER FRA SAMEIEMØTET 2020 
Årsmøtet (sameiemøtet) ble i år arrangert i garasjen vår 2. juni med 38 beboere tilstede og 28 stemmeberettigede inkl. fullmakter.

For detaljer fra møtet henvises til protokollen og andre dokumenter du finner i linkene nedenfor.

Signert protokoll
Årsmøteinnkalling med dokumenter

 

17.10.2019

PROTOKOLL OG DOKUMENTER FRA SAMEIEMØTET 2019 
Årsmøtet (sameiemøtet) ble i år arrangert på Lillerommen 25. februar med 30 beboere tilstede og 23 stemmeberettigede inkl. fullmakter.

For detaljer fra møtet henvises til protokollen og andre dokumenter du finner i linkene nedenfor.

Signert protokoll
Innkalling med dokumenter

 

 

16.01.2019

SAMEIEMØTE 25. FEBRUAR 2019 
Årsmøtet (sameiemøtet) avvikles i år på Lillerommen 25. februar kl 18:00

Vi håper så mange beboere som mulig har anledning til å møte opp. Det vil som vanlig bli servert kaffe og noe å bite i etter endt årsmøte. Papirer sendes til de enkelte andelseierne om ikke lang tid. Styret ber om at de som har saker/forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sender/leverer dette til styret ved Turid M. Tuverud senest 6. februar.

Se også styrets Informasjonsskriv 1-2019 og 2-2019

 

 

 

07.03.2018

PROTOKOLL OG DOKUMENTER FRA SAMEIEMØTET 2018 
Det var 39 deltagere på sameiemøtet 26. februar på klubbhuset til Nes Travselskap på Kulmoen. Inkludert 1 fullmakter var det 25 stemmeberettigede av maksimalt 36.

Gjennomgang av årsberetning og regnskap gikk fort og uten merknader. Det var ingen innkomne forslag. Valgene var avstemmige, og Turid Tuverud ble innvalgt som ny leder i styret, mens Bjørn-Erik Ingebretsen ble valgt til nytt styremedlem. Som ny varamedlemmer til styret ble Jøran Torsen valgt inn. De tre som gikk ut av styret; Olav Engen som har vært leder siden oppstarten av sameiet, Aase Marit Torsen og Trygve Sollien gikk ut av styret styret siden etableringen høsten 2012. De ble takket av med blomster, loksom den nye lederen ble ønsket velkommen med blomster. I de ulike utvalgene var det ganske store endringer- og Dugnads- og Bryggekomitéen ble slått sammen til ett utvalg.

Se Kontaktpersoner i toppmenyen hvem som er i styret og i de ulike utvalgene.
Se Foreløpig protokoll fra sameiemøtet 2018
Se Årsberetning 2017
Se Årsregnskap 2017

Presentasjonen som ble brukt på årsmøtet med blant annet regnskapsdetaljer og budsjett er sendt til alle pr e-post eller post).

Festkomiteen bidro som vanlig med klargjøring/rydding av lokelene, og servering av kaffe og kaker. Etter den formelle delen av årsmøtet var det litt generell info som er omtalt i protokollen fra møtet.  
 

 

13.01.2018
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMEIET

Hei alle sameiere
Innkalling til årsmøte for Sameiet Vormsund Brygge 2018 er sendt ut pr e-post (postkasse til de som ikke bruker e-post). Møtet avholdes på klubbhuset til Nes Travselskap mandag 26. februar kl 18:00. Leietagere som ikke er sameiere er velkommen til å møte, men har ikke stemmerett. I forhåndsvarslingen satte vi frist for å melde inn saker til årsmøtet til 5. februar. Dette skal være 12. februar, altså to uker før årsmøtet.
Vennlig hilsen
Olav

 

03.03.2017

PROTOKOLL OG DOKUMENTER FRA SAMEIEMØTET 2017 
Det var 32 deltagere på sameiemøtet 27. februar på klubbhuset til Nes Travselskap på Kulmoen. Inkludert 3 fullmakter var det 26 stemmeberettigede av maksimalt 36.

Gjennomgang av årsberetning og regnskap gikk fort og uten merknader. Styret hadde fremmet tre forslag der spesielt forslagene om økte fellesutgifter fra 2018 og styrehonorar fra 2017 skapte debatt. Det siste forslaget ble trukket mens fellesutgiftene øker med gjennomsnittlig 500 kroner pr mnd pr enhet fra januar 2018.

Valgene var avstemmige, og Roar Unes ble innvalgt som nytt medlem i styret, mens Øivind Spigseth rykket opp fra varamedlem til styremedlem. Som nye varamedlemmer til styret ble Beirt Nevjen og Trygve Sollien valgt inn. De tre som gikk ut av styret; Oddvar Tuverud, Willy Kobbhaug og Tom Fjeld har alle vært med i styret siden etableringen høsten 2012. De ble takket av med blomster. I de ulike utvslgene var det helt minimale endringer.

Se Kontaktpersoner i toppmenyen hvem som er i styret og i de ulike utvalgene.
Se Protokollen fra sameiemøtet 2017
Se Årsberetning 2016
Se Årsregnskap 2016 (regnskapsdetaljer og budsjett er sendt til alle pr e-post eller post).

Festkomiteen bidro som vanlig med klargjøring/rydding av lokelene, og servering av kaffe og (masse) kaker. Etter den formelle delen av årsmøtet var det litt generell info (støv/støyproblematikk/ventilasjon, gjenstående arbeider vedr reklamasjon på betongarbeider,  dugnadsarbeid og en kommende gjennomgang sammen med brannvesenet. Dette er også omtalt i protokollen fra møtet.  

 

 

17.02.2017
INNKALLING TIL SAMEIEMØTE 2017

Det innkalles med dette til ordinært sameiemøte i Sameiet Vormsund Brygge for 2017.  Forhåndsvarsling om tid og sted ble sendt ut 30. november. 
Møtested:   Kulmoen Travbane, klubbhuset 
Tidspunkt:  Mandag 27. februar kl 18:00

Se hele innkallingen HER

 

 

05.05.2016
BRA FRAMMØTE PÅ SAMEIEMØTET 2016
Mandag 25. april kunne vi ønske 38 beboere (25 stemmeberettigede enheter) velkommen til det fjerde ordinære sameiemøtet, og som vanlig var Olav Engen møteleder. Årets møtelokaler som i fjor på klubbhuset til Nes Travselskap på Kulmoen Travbane.

Gjennomgang av årsberetning og regnskap gikk fort og med kun noen merknader. som framkommer av protokollen. Styret hadde fremmet tre forslag; om justering av akontobeløp for gass vs fellesutgifter, om endring i trivselsreglene og om endring i vedtektene vedr styrevalg. Det siste medførte at styret utvides fra 3 til 4 medlemmer.

Valgene var avstemige, og Aase Marit Torsen ble innvalgt som nytt medlem i styretsom forøvrig ble gjenvalgt. Se Kontaktpersoner i toppmenyen hvem som er i styret og i de ulike utvalgene.

Se hele protokollen fra sameiemøtet
Se årsmøtepresentasjonen
Korrigert og endelig årsberetning 2015
Korrigerte vedtekter og trivselsregler finner du her: Trivselsregler

Den flinke festkomiteen vår sørget for servering av kaffe og kaker. Etter den formelle delen av årsmøtet var det litt genrell info (støv/støyproblematikk, gjenstående arbeider vedr overtagelse av bygget) - og også en diskusjon rundt dugnadsarbeid og oppføring av garasje på naboeiendom. Dette er også omtalt i protokollen fra møtet der du også kan se datoer for blant annet vårdugnad (9. mai) og bryggefest (12. august.

 

16.04.2016
INNKALLING TIL SAMEIEMØTE 2016
E-post (brev til noen uten e-postadresse) er sendt ut i dag med innkallingen til Sameiemøtet 2016. I e-posten ligger innkalling og agenda, årsberetning 2015 og regnskap 2015. Øvrige sakspapirer framlegges på årsmøtet. Vi håper så mange som mulig møter,og også leietagere uten eierandel ønskes velkommen (uten stemmerett).

Årsmøtet finner sted på Kulmoen Travbane, klubbhuset til Nes Travselskap.
Mandag 25. april kl 18:0023.02.2016
DET NÆRMER SEG SAMEIEMØTE 2016 - 25. APRIL
Endelig og offisiell innkalling til Sameiemøtet 2016 kommer rett etter påske. Men, sett av kvelden allerede nå; mandag 25. april kl 18:00. Dersom du allerede nå har saker eller forslag du ønsker å få tatt opp på årsmøtet kan du jo før jo bedre ende dette til styreleder Olav,og aller helst innen vårt årsmøteforberedende styremøte 5. april.

Sameiemøtet blir på Kulmoen Travbane i klubblokalene til Nes Travselskap. 

 

07.07.2015
"PARKSAKEN" GODKJENT
EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE 6. JULI 

Se innkallingen nedenfor.
Forslaget om oppgradering av uteområdet ved inngangssiden ble vedtatt med 26 mot 1 stemme.
Protokoll fra møtet

 

30.06.2015
EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE 6. JULI "PARKSAKEN"
Hei alle seksjonseiere
Styret har funnet det nødvendig å kalle inn til et snarlig ekstraordinært sameiemøte.
Tid: Mandag 6. juli kl 19:00
Sted: Ved garasjeinngang Brulia 20-22.
Sak: Istandsetting av inngangssiden, oppdatert info og kostnadsoverslag.

Innkalling er i henhold til samets vedtekter: Ref Sameievedtektene 8.1.: Ekstraordinært sameiermøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog minst tre dager.

Vi har et årsmøtevedtak på istandsetting av inngangssiden av Brulia 20-22, inkludert en kostnadsramme. Den nedsatte parkgruppen og styret har i fellesskap blitt enige om å anbefale en ytterligere oppgradering til standard på linje med bryggesiden. Dette vil gå utover de rammene som styret har fullmakt til. Samtidig ønsker vi å komme i gang med arbeidene umiddelbart og innkaller derfor til dette møtet med så kort varsel.

Det blir et stående møte utenfor/innenfor garasjeportene inklusive befaring av området. Ta gjerne med en campingstol.

 • Informasjon om framdrift og endret forslag
 • Tegninger som viser hva som skal gjøres
  • Befaring av området
 • Kostnader
  • Det blir ikke nødvendig med låneopptak
  • Vi har solid nok økonomi
  • Vil ikke få konsekvens for fellesutgifter de neste årene
 • Vedtak
  • Det stemmes over forslaget på møtet
  • De som ikke kan møte selv kan selvsagt sende fullmakt med andre22.04.2015
HYGGELIG SAMEIEMØTE 2015 MED 35 FRAMMØTE
Tirsdag 14. april kunne vi ønske 35 beboere (26 stemmeberettigede enheter) velkommen til det tredje ordinære sameiemøtet, og som vanlig var Olav Engen møteleder. Årets møtelokaler var på klubbhuset til Nes Travselskap på Kulmoen Travbane.

Gjennomgang av årsberetning og regnskap (se Sameiemøter i sidemeny) gikk fort og med kun noen små merknader. Før budsjett for 2015 kunne vedtas måtte et innkommet forslag fra styret behandles. Det gjaldt opparbeidelse av "park" på inngangssiden, der styret ønsker å ferdigstille med plen på hver side av en skiferlagt gangvei og planting av 110 meter hekk. Opparbeidelsen vil koste ca 200 000 kroner. Forslagrt ble vedtatt, det samme ble hele 2015-budsjettet til sameiet. Valgene medførte litt bruk av skriftlig avstemning, men eneste helt nye i styret (varamadlem) er Øivind Sigseth.

Se hele protokollen fra sameiemøtet
Se årsmøtepresentasjonen (26 sider)

Etter at den formelle delen av sameiemøtet var over sørget den flinke festkomiteen vår for servering av kaffe og kaker. Deretter var det litt genrell info (trivselsregler, hjemmeside, gjenstående arbeider vedr overtagelse av bygget) - og også en diskusjon rundt dugnadsarbeid. Dette er også omtalt i protokollen fra møtet, og egen sak om dette kommer snart her på hjemmesiden.


25.03.2015
INNKALLING TIL SAMEIEMØTE 2015 I SAMEIET VORMSUND BRYGGE
Ref også tidligere utsendt forhåndsvarsling.

Kulmoen Travbane, klubbhuset til Nes Travselskap
Tirsdag 14. april kl 18:00

Det innkalles med dette til ordinært sameiemøte i Sameiet Vormsund Brygge for 2015.  Forhåndsvarsling om tid og sted ble sendt ut 17. mars.

Sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmektig må medbringe skriftlig fullmakt som leveres møteleder før møtets begynnelse. Hver eierseksjon har én stemme.

Hele innkallingen med saksliste
Årsberetning 2014
Regnskap 2014


Varsling om sameiemøtet 2015
Sameiemøtet blir på Kulmoen Travbane 14. april kl 18:00 i klubblokalene til Nes Travselskap. Dere vil senere få innkalling til ordinært sameiemøte i Sameiet Vormsund Brygge for 2015. 

Med dette mottar du pålagt forhåndsvarsling om tid og sted (også sendt direkte til alle sameiere). Endelig innkalling og årsberetning 2014 blir sendt ut etter styremøtet 23. mars. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er satt til 22. mars.

Sameiemøtet vil som vanlig omfatte ordinære årsmøtesaker som årsberetning, regnskap, budsjett,  valg og innkomne forslag. I tillegg blir det avsatt tid til forskjellig informasjon etter selve årsmøtet. 


Referat fra sameiemøtet 2014
Protokollen fra sameiemøtet er nå underskrevet, du finner den HER
Styret sammensetning og komitéer finner du på siden over kontaktpersoner

Selve årsmøtet med årsberetning, regnskap, budsjett, valg og inkomne forslag var unnagjort på en time. Den etterfølgende timen ble blant annet brukt til å diskutere aktuelle dugnader og gjennomgang av utbedringspunkter etter overtagelse av bygget. De aller fleste sakene som er nevnt i protokollen og er knyttet opp mot aktiviterer er pr 8.mai i arbeid eller avklart.

Styret benytter anledningen til å takke for gjenvalg - og for den fine atmosfæren vi har blant beboerne.

Festkomitéen minner om SOMMERFESTEN som blir arrangert 8.august: Hold av kvelden, invitasjon kommer.
 

35 møtte på sameiemøtet 2014
Det var hele 35 deltagere på årets sameiemøte (21 stemmeberettigede) på Kulturkaféen på Årnes. Vi kommer tilbake med en mer omfattende oppsummering når referatet foreligger. Hele styret tok gjenvalg og det ble helt marginale endringer i komitéene. Møtet ble avsluttet med diskusjon om dugnader og en dugnadskomité ble nedsatt.
 

Innkalling til sameiemøte 2014
Innkalling er sendt i epost 19.april til alle med bekreftet epostadresse, som brev til andre og til de som pr tirsdag 22.4. ikke har bekreftet at de har mottatt eposten.

Det innkalles med dette til ordinært sameiemøte i Sameiet Vormsund Brygge for 2014. Forhåndsvarsling om tid og sted ble sendt ut 23.februar.
Kulturkaféen (Nes kulturhus, Skolegt. 10, Årnes)
Tirsdag 29.april kl 18:00

Sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmektig må medbringe skriftlig fullmakt som leveres møteleder før møtets begynnelse. Hver eierseksjon har én stemme.

Innkalling og saksliste
Årsberetning
For regnskap, budsjett og valgkomitéens innstilling, se tilsendt epost eller brev.
 

Årsmøte 2014: tirsdag29.april kl 18:00
Årsmøtet vårt blir litt senere enn normalt også i år, men nå kan dere sette av tid på tirsdag 29.april fra kl 18:00. Formell innkalling kommer etter styremøtet 25.mars, og frist for innsending av forslag vil være 9.april. Sameiemøtet avholdes i Kulturkaféen, Nes kulturhus, Skolegata 10, Årnes.
 

Første ordinære sameiemøte 25.april 2013
Sameiet Vormsund Brygge avholdt det første ordinære sameiemøtet 25.april på Rommen Kro. Det var meget bra frammøte, ca 40 personer, og alle unntatt én boligseksjon var representert. På linken nedenfor finner du protokollen fra møtet og de vedtatte trivselsreglene. Mer om noen av tingene finner du på de respektive undersider med en påminnelse på "Siste nytt" siden.

Protokoll
Trivselsregler

 

Endelig innkalling til sameiemøte 2013
Innkalling er sendt i epost 18.april til alle med bekreftet epostadresse, som brev til andre og til de som pr fredag ikke har bekreftet at de har mottatt eposten.

Det innkalles med dette til ordinært sameiemøte i Sameiet Vormsund Brygge for 2013.  Forhåndsvarsling om tid og sted ble sendt ut 25.mars.

Rommen Kro (Golfkroa 300 meter fra Vormsund Brygge)
Torsdag 25.april kl 18:00

Sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmektig må medbringe skriftlig fullmakt som leveres møteleder før møtets begynnelse. Hver eierseksjon har én stemme.

Saker som ønskes behandlet må være sendt skriftlig til styrets leder senest søndag 21.april (tidligere varslet frist 18.april utvidet med tre dager). Dette vil komme i tillegg til sakslisten i vedlegget nedenfor.

Innkalling og saksliste (klikk på linken for å se innhold)

 

Første ordinære sameiemøte
25.april 2013

Det første ordinære sameiemøtet i Sameiet Vormsund Brygge finner sted på Rommen Kro (Golfkroa) torsdag 25.april kl 18:00. Offisiell innkalling og agenda sendes ut tidligst 20 og senest 8 dager før møtet, men sett av tiden allerede nå.
 
Foreløpig innkalling til sameiemøtet 2013

 

Konstituerende sameiermøte
17.november 2012

Det ble avholdt konstituerende sameiemøte på Golfkroa i Vormsund 17.november 2012.
34 av 36 boligseksjoner var representert.

Innkalling
Protokoll
Vedtekter