Nytt fra styret 2012-2016

05.12.2016

Stikkord fra styremøtet:

 • Valgkomitéen var tilstede ved møtets begynnelse, diskuterte eventuelle utskiftinger i styret.
 • Valgkomitéen oppfordret styret til å foreslå for årsmøtet at det skulle innføres styrehonorar.
 • Både styrets leder og valgkomitéen sender ut henvisning til beboerne om å si seg villige til styreverv. 
 • Oppfølgingen mot ØRE og ØM Fjeld mtp svalgangene fortsetter. Styret vedtok å betale for en ekstren vurdering (takstmann).

 

22.11.2016

Stikkord fra styremøtet:

 • Årsmøte er fastsatt til mandag 27. februar på klubbhuset til Nes travselskap.
 • Sjenerende lukt fra pumpehuset er i ferd med å finne en løsning. Dels ved et prøveprosjekt med bakteriebehandling som fjerner lukt, dels ved at pumpehuset skal flyttes på andre siden av E16.
 • Sikkerhetsgjennomgangen vi tidligere har annonsert vil finne sted i februar, kanskje i forkant av årsmøtet.

 

03.10.2016

Stikkord fra styremøtet:

 • Status pr 31.08. viser at vi ligger omtrent på budsjett, at vi har kontroll på økonomien. Vi ser at det er nødvendig å sette av midler til vedlikehold framover.
 • Svalgangene er utbedret med tanke på avrenning. Det er fortsatt utestående oppgaver som følges opp med ØRE.
 • Styret har startet et prosjekt med tanke på muligheter/behov for støy-/støvskjerming mot E16.
 • Styret purrer opp leverandør med tanke på event. årlig vask/rens av vifter i ventilasjonsaggregatene.
 • Senere i høst blir det innkalt til sikkerhetsøvelse. Innkjøp av hjertestarter vurderes også.
 • HØSTDUGNAD er tidfestet til mandag 17. oktober kl 17:00, reservedag hvis dårlig vær blir mandag 24. oktober.

 

13.06.2016

Stikkord fra styremøtet:

 • Saker til oppfølging ovenfor ØRE ble diskutert, det viktigste var å sikre vannavrenning noen steder på svalgangene der helning er feil.
 • Lukt fra pumpehus er et gjentagende problem. Kommunen planlegger flytting av pumpehus til andre siden av E16, men usikkert når.
 • Bruk av gjesteparkeringsplasser ble diskutert. Ikke noe stort problem, men viktig å stadig minne på at dette er beregnet til korttidsparkering for gjester og varelevering.
 • Beising av brygge og terasser/svalganger ble planlagt til 2017.
 • De ulike vedlikeholdsavtalene ble gjennomgått for å se etter forbedringsmuligheter og event innsparinger. De avtalene vi har er lovpålagte med unntak at tjenestene som Nes Bygdeservice utfører.

 

08.04.2016

Stikkord fra styremøtet:

 • Styremøtet var i sin helhet avsatt til forberedelser til Sameiemøtet 2016.
 • Regnskap og årsberetning sendes sameierne senest en uke før Sameiemøtet 25. april.
 • Øvrige årsmøtesaker ble gjennomgått og legges fram på Sameiemøtet.
 • Vi viser til utsendt innkalling med vedlegg - og deretter til protokoll fra Sameiemøtet.

 

23.02.2016

Stikkord fra styremøtet:

 • Styret har inngått avtale med Norsk Brannvern om forebyggende brannvern og offentlige krav til dokumentsjon. Dette vil blant annet omfatte kontroll av røykvarslere og slukkere hos hver enkelt og nødvendig veiledning til hver enkelt.
 • Brann- og sikkerhetsøvelse vil finne sted etter årsmøtet - i mai eller juni.
 • Brukt snøfreser ble innkjøpt i januar - vaktliste for snørydding er utarbeidet.
 • Utgifter til strøm og kommunale utgifter har økt kraftig. Styret vil løpende følge med på blant annet termostater i oppganger og annet som kan påvirke strømforbruk i fellesområder. Vannforbruk har økt mye, noe som gir økte kostnader til både vann og avløp. Her vil alle beboere være ansvarlig for å påse at det ikke er lekkasjer i f.eks sisterne - info om dette vil vises på årsmøtet i april.
 • Styret fikk forelagt en kraftig økning i eiendomsskatt for hver enkelt beboer. Allerede dagen etter ble dette avklart med kommunen - som hadde gjort feil beregninger. Det blir en stor økning, men betydelig mindre enn hva som først var varslet.
 • Det er gjort noen små endringer og tillegg i trivselsreglene. Se oppdatrte regler på linken Trivselsregler. Disse blir lagt fram på årsmøtet for endelig godkjenning.
 • Årsmøtet blir 25. april kl 18:00 på Kulmoen travbanes klubbhus (samme sted som i fjor).

 

Stikkord fra styremøtet:

 • Det er tiltagende bruk av garasjen til opbevaring av saker og ting utenfor bodene. Styret vil se på retningslinjer som eventuellt kan legges inn i sameiets trivselsregler.
 • På bakgrunn av forespørsel diskuterte styret evt salg av garasjeplasser, men vedtak ble at sameiets fire plasser fortsatt kun er tilgjengelig for leie. Plassene kan komme til annen - foreløpig ukjent - nytte senere.
 • Vi samarbeider med NAV for om mulig å få til dørautomatikk også på garasjedører i Brulia 20.
 • Snøbrøyting på gangvei inngangsside vil vi prøve å gjør på dugnad. I første omgang får vi låne en snøfreser, og søker etter tre beboere til å dele på ansvaret.
 • Etter styremøte var det eget møte med ØRE vedr utestående utbedringer. Det var et positivt møte og mye ble løst dagene etterpå - og øvrige saker planlegges løst veldig raskt.

 

07.09.2015
Stikkord fra styremøtet:

 • Alle regninger vedr parken på inngangssiden har kommet, og budsjettet er holdt. Noen tilleggskostnader har kommet for merarbeid som opprinnelig ikke var i planene.
 • Økonomisk status for sameiet etter 9 måneder viser at vi har bommet på en del budsjettposter uten at det får noen stor betydning for vår likviditet. Dette blir redegjort for på neste sameiemøte.
 • Styret ønsker fortgang i utestående utbedringer fra ØRE's side. ØRE innkalles til møte for å diskutere framdrift samt en del nye punkter.
 • Patkgruppa la fram forslag til ytterligere forbedring på inngangssiden med tanke på gjennomføring i 2016.

 

10.08.2015
Stikkord fra styremøtet:

 • Parkgruppa har kommet med oversikt som viser at arbeidene med parkanlegget er i rute.
 • Vi har fått ekstra gunstige priser på lanterner til inngangssiden, lik de vi har på bryggesiden, dette settes i bestilling.
 • En av lanternene vil fungere som pullert midt i gangveien opp mot inngangssiden.
 • Styret vil innkalle til en dugnad for å legge ferdigplen på ca 70 kvadratmeter mellom tretrappa og nabohuset.
 • Det ble noen misforståelser rundt lån av telt til bryggefesten. Styret godkjente at vi leier telt eksternt i år og evt vurderer anskaffelse av eget telt neste år.

 

29.06.2015
Stikkord fra styremøtet:

 • Parkgruppa har kommet med anbefalt forslag som innebærer en total istandsetting av uteområdene på inngangssiden - og med betydelig høyere kostnadsramme enn årsmøtevedtaket..
 • Styret har sett på aktuelle finansieringsformer, men anbefaler å ta hele kostnaden på 2015-budsjettet.
 • Det innkalles til ekstraordinært sameiemøte 6. juli for å informere beboere og be om utvidet kostnadsramme.

 

01.06.2015
Stikkord fra styremøtet:

 • Parkgruppa har kommet med nye innspill, styret ba om oppjutert kostnadsramme for behandling på neste møte.
 • Styret ser på aktuelle finansieringsmuligheter ved evt utvidet ramme for parkanlegg.

 

21.04.2015
Stikkord fra styremøtet:

 • Det innkalles til vårdugnad mandag 4. mai kl 18:00.
 • Flaggstang har kommet og vil være påplass før 17.mai. Trenger rutiner for flagg opp/ned.
 • Slangetromler kjøpes inn for plassering ved garasjeport og dør til brygge.
 • Tre ekstra lanterner kjøpes inn for montering på båtbrygga, samme type som langs muren.
 • Oppdatert og forbedret avtale om gressklipping inngått med Nes Bygdeservice.
 • Ny avtale inngått med Nes Bygdeservie om vintervedlikehold.
 • Styreleder tar initiativ ovenfor de to leverandørene av gasspeistjenester. Det er for mange uløste saker.
 • Komite for oppfølging av "parkanlegg" nedsatt: Trygve Johnsen, Turid Tuverud, Øivind Spigseth (og styreleder ved behov).

 

23.02.2015
Stikkord fra styremøtet:

 • Flere rapporterer om mye støvplager. Ønskelig å gjennomføre nøytral måling av innelufta i leilighetene.
 • Sameiet går til anskaffelse av flaggstang som også kan brukes som "juletre".  Det kjøpes både flagg og vimpel.
 • Revidert tilbud på hagearbeider er mottatt - iht styrets befaring og spesifikasjoner fra befaring i oktober. Det var veldig stor prisforskjell, begge tilbydere er kontaktet for avsjekk, styret anbefaler det rimeligste tilbudet.
 • Styreleder forbereder årsmøtesak på oppgradering av "park" og gangsti på inngangssiden.
 • Det er fortsatt alt for mye utestående etterarbeider som skal utføres av ØRE. ØRE kontaktes for nytt statusmøte og bes deretter å komme på årsmøtet for gjennomgang av lista og framdriftsplan.
 • Skilter med info om regler for nedre gjesteparkeringplass blir bestilt og montert før sommeren.
 • Årsmøteforberedelser er i gang. Årsberetning, regnskap og budsjett blir gjennomgått på neste styremøte og sendes ut sammen med endelig årsmøteinnkalling. Valgkomiteen har allerede levert sitt forslag til valg.
 • Det er behov for en del enkelt dugnadsarbeid. Liste med oppgaver henges opp, og beboere som har lyst til å bidra oppfordres til å gjøre disse oppgavene når de måtte ha anledning.

 

13.10.2014 + befaring 19.oktober
Stikkord fra styremøtet:

 • Styreleder tar kontakt med ØRE mtp utbedringslista og framdrift.
 • Overskytende bryggemateriell forsøkes solgt for 15 000,-
 • Viftene i garasjen funger ikke som ønsket, tas opp med leverandøren.
 • Reviderte tilbud på oppgradering av "park" på inngangssiden ble diskutert. Det er betydelig avvik mellom de to tilbyderne - og begge forslagene er for dyre til at styret fant å kunne gå videre med dem. Styrebefaring for å se på alternative løsninger ble fastsatt til 19. oktober.
 • 19. oktober var styret samlet for å få laget en ny spesifikasjon mtp park på inngangssiden. Styreleder ber om nye tilbud på det reviderte forslaget.
   

01.09.2014
Stikkord fra styremøtet:

 • Årets overskudd ligger an til å bli over 200 000,- noe som kan gi muligheter for oppgradring av uteområder.
 • Styret er misfornøyd med framdrift mtp ØREs utbedring av "utestående punkter".
 • Regelverk for Båtplasser ble gjennomgått og godkjent med noen små endringer.
 • Styret vedtok å ta direkte med den tyrkiske fabrikken som har levert innglassing mtp ferdigstilling og sikkerhet for framtidige reparasjoner.
 • Det skal sendes ut ny påmnnelse om regler for gjesteparkeringsplassene og søppelhåndtering.
 • Forholdene i søppelrom for våtavfall er ikke tilfredsstillende. ØRE kontaktes for å finne løsning, mens Nes Bygdeservice får oppdrag med å rengjøre dunker for våtavfall etter hver tømming.

10.06.2014
Stikkord fra styremøtet:

 • Tilbud fra Nes Bygdeservice på gressklipping ble godkjent.
 • Alle bryggeplasser er utleid, Bryggekomiteen blir bedt om vurdere og fatte vedtak om maks båtstørrelse.
 • Postmann anbefaler å flytte postkassene inn i garasjen, styret iverksetter dette.
 • Kloakklukt ved pumpehuset er sjenerende, både styret og ØRE kontakter kommunen om dette.
 • Ringeanlegg er tidvis helt ute av drift. Dette er uholdbart - og styret vil kreve fortgang i utbedring.
 • Innhentet tilbud på oppgradering av "park" på inngangssiden ble vurdert og funnet alt for dyrt. Saken tas opp igjen senere.
   

25.03.2014 + tilleggsmøte 10.april
Stikkord fra styremøtene:

 • Regnskap 2013 og budsjett 2014 ble gjennomgått. Årsmøteforberedelser er i rute.
 • Styret vurderer å flytte postkasser inn i garasje. Dette er vanlig i tilsvarende bygg.
 • På grunn av mye skitt i oppganger/trapper vil styret innhente pris på matteservice.
 • Garasjeinnbruddene i jula er bare delvis fulgt opp av politiet. Styret legger fra sak om sikring/overvåking påårsmøtet.
 • I etterkant av årsmøtet vil styret ta opp dugnader til diskusjon og event. nedsette en dugnadskomité.
 • Det ble ikke valgt valgkomite ved forrige årsmøte.
 • Styret har forespurt og fått ja fra Inger-Marie Sollien og Bjørn-Erik Ingebretsen til å være valgkomite.

 

26.11.2013
I tillegg til saker som er nevnt nedenfor er dette noen stikkord fra siste styremøte:

 • Innkjøp av 15 lanterner til ekstra gunstig pris er forettt i november. Monteres langs brygga til våren.
 • Utriggere til 12 båtplasser er kjøpt brukt på Møre, monteres til våren.
 • Ringeanleggene ved hovedinngangene ble dyrere enn først antatt pga behov for dørautomatikk (elektrisk åpning).
 • Sykkelboden er på plass og ca 20 benytter seg av dette i startfasen.
 • Flere og mindre søppeldunker for våtorganisk avfall er på plass. Dette skal redusere luktplagene ved at færre poser sprekker.
 • Det er inngått serviceavtale på vedlikehold av heiser.

OVERTAGELSE
I forbindelse med overtagelse av bygget fra Øvre Romerike Eiendom (ØRE) 29.11. har styret hatt befaring inn- utvendig på bygg og fellesområder. En rekke feil og mangler ble notert, men ikke noe som kan defineres som alvorlig. Alle punkene ble påpekt og gjennomgått sammen med ØRE tre dager senere, og styret vil løpende følge opp dette til alt er korrigert. Gjennomgang vil skje på sameiemøtet i april 2014.

BÅTPLASSER
Styret har bestemt at sameiet skal eie hele bryggeanlegget med båtplasser. Brukerne betaler et innskudd på 5.000,- pr båtplass (9 av plassene er  allerede reservert). En tredje bryggeseksjon kjøpes til våren for å gi plass til utriggere for de 12 båtplassene.
 

16.10.2013 + ekstra møte
I tillegg til saker som er nevnt nedenfor er dette noen stikkord fra siste styremøte:

 • Kommunen kontaktes om skilting av øvre parkeringsplass
 • Kommunen er kontaktet om lyssetting nederst i Brulia (mtp gangvei, postkasser, snuplass).
 • Kommunen/Esval er kontaktet om flytting av våtorganisk avfall utenfor garasjeanlegget.

DØRER OG RINGEANLEGG
Med de nye ringeanleggene og nye smekklåser er alle dører fra bakkeplan inn til fellesområdene nå forsynt med smekklås – og de skal alltid være låst. Dørene ved inngangen til Brulia 20 og 22 kan åpnes innenfra via ringeanlegg*, på samme måte som døren ved siden av garasjeporten. Dørene i branntrappen har også fått nye låser – og de kan nå bare åpnes innenfra. Etter bruk skal disse smekkes igjen unntatt i evt.nødsituasjoner. Se oppdatert avsnitt i sameiets Trivselsregler, avsnitt C.
*elektrisk sluttstykke kobles til uke 45. 

PARKERING
Nå som parkeringsplasser er klargjort og merket gjelder også oppdaterte regler for bruk av disse plassene. Nedre parkeringsplass er bare beregnet på gjester og varelevering – både på og utenfor de merkede plassene. Se oppdatert avsnitt i sameiets Trivselsregler, avsnitt I.

BRYGGE
15 lanternelykter vil bli montert langs hele brygga – for å gi bedre lys både mot sjøsiden og mot den steinlagte plassen. Disse bli plassert på  murkanten bak beplantningen – og muren i forlengelsen av dette. Dette arbeidet vil bli utført til våren.

Ønsket om større brygge har vært stort, og i høst har en av to forlengelser kommet på plass, den er bekostet av byggherren. En tredje enhet vil sameiet bestille og montere til våren. Utriggere for beboernes båter må de i utgangspunktet betale selv, men styret valgte å organisere dette slik at sameiet kjøper inn utriggere som brukerne betaler innskudd for å bruke. Dette innskuddet dekker innkjøp av utriggerne, som vi har fått kjøpt brukt til en veldig hyggelig pris (nesten nytt anlegg som ikke tålte de store bølgene i Tingvoll). Det betyr altså at sameiet eier hele brygga og båtplassene, men at de som betaler innskuddet på 5.000,- disponerer plassen til den sies opp. Vi har kjøpt 12 plasser – men montering skjer ikke før til våren. I øyeblikket er 6 plasser «bestilt»… og et par muntlige henvendelser i tillegg. Disse og andre som vil sikre seg båtplass får ytterligere info fra undertegnede.

 

13.09.2013
I tillegg til saker som er nevnt nedenfor er dette noen stikkord fra siste styremøte:

 • Parkmøbler er bestilt, i første omgang to sittegrupper. Ytterligere anskaffelser vurderes fortløpende.
 • Egen gruppe er satt ned for å se på videreutviklig av brygga.
 • Første søndag i advent, 1.desember, tenner julegrane på brygga. Vi serverer gløgg og pepperkaker og håper nissen kommer.
 • De første monteringene av innglassing skjer i slutten av måneden.
 • Avtalen med Nes Bygdeservice er underskrevet. Vår vaktmester heter Ajna Rostad.
  Se også Vaktmester
 • Det jobbes med en løsning for å ha kassene for våtorganisk søppel utenfor bygningen.

RINGESYSYSTEM VED OPPGANGENE
Vi har nå bestilt, og venter på ringesystem også ved oppgangene til Brulia 20 og 22 i 1.etg. Det blir da 18 leiligheter på hvert ringesystem. Dette vil fungere parallelt med ringesystemet mellom postkasse/garasje og ulik lyd vil fortelle deg hvor det ringes fra.

SKILTING
Vi har nå bestilt, og venter på en del skilting. Det gjelder skilt ved inngangene til Brulia 20 og 22, skilt til garasje og til oppgangene, skilt som varsler max høyde i garasjeportene og skilting av de siste p-plassene. Vi bestiller også et skilt som "begrenser" adgang til brygga, men venter med å henge opp dette til uønsket trafikk der blir et "problem", kanskje trenger vi aldri henge opp et slikt skilt.

EKSTRA NØKLER FELLESOMRÅDER
Vi har nå lager av nøkler til fellesområdene. Dersom du har behov for ekstra nøkkel kan denne kvitteres ut hos Engen i 305. Du vil bli fakturert 250,- for nøkkelen.

21.06.2013
Noen småsaker etter gårsdagens styremøte:

 • Innkalling til sameiefesten er like rundt hjørnet, vi håper alle får vært med.
 • Husk å spørre besøkende om de har parkert i gangveien – eventuelt jag dem ut for å flytte bilen.
 • Vi har vært i kontakt med Romerike Media Distribusjon som vil levere avisene utenfor døra så fort vi får skaffet dem nøkler.
 • Husk at klær til tørk ikke skal henge høyere enn terasserekkverket.
 • Rutiner for renhold av søppelkasser (organisk avfall) er avtalt og starter ved neste tømming 26.juni.
 • Det er fint om utgangsdører er åpne på kveldtid til 23:00, låst i perioden 23:00-07:00 (huskelapp blir satt opp på dørene).
 • Vi er i ferd med å etablere rutine for tilleggsbestilling av systemnøkler (fellesområdene), øvrige nøkler – bl.a inngangsdørene – kan files hvor som helst, f.eks. Jernia på Eurosenteret.

19.04.2013
Årets andre styremøte ble avholdt 9.april med alle styremedlemmer og varamedlemmer til stede. Forberedelser til det kommende sameiemøtet 25.april var viktigste tema på møtet.

Noen aktuelle saker i tilfeldig rekkefølge:

Innglassing terasse / persienner:
Styret har fått inn flere tilbud på innglassing og persienner. Tilbudene ble gjennomgått og noen leverandører blir kontaktet for visning og ytterligere spesifiering av tilbudene før sameiemøtet.

Trivselsregler
Utkast til "Trivselsregler" ble gjennomgått i detalj og korrigert med tanke på presentasjon og vedtak på sameiemøtet. Forslaget legges ut på hjemmesiden noen dager før årsmøtet: Trivselsregler

Saksliste sameiemøtet
Saksliste inklusive noen forslag fra styret ble gjennomgått og klargjort med tanke på innkalling. Se egen sak om innkalling til sameiemøtet HER
 

25.03.2013
Årets første styremøte ble avholdt 26.februar med alle styremedlemmer, varamedlemmer og Øvre Romerike Eiendom til stede. Foreløpig er det ferdiggjøring av leilighetskomplekset inkl utearealer som får mest oppmerksomhet, og i mindre grad regnskapsmessige forhold.Når det gjelder budsjett og økonomiske forhold vil jo rammene i stor grad være lagt av utbygger for oppstartåret.

Noen aktuelle saker i tilfeldig rekkefølge:

Innglassing terasse / persienner:
Styret innhenter i disse dager tilbud fra flere leverandører av innglassing og persienner. Tilbudene vil bli presentert på sameiemøtet 25.april. Det er selvsagt frivillig om man vil bekoste innglassing og/eller persienner, men vi må bli enige om en felles leverandør og utforming/farge for de som vil anskaffe dette. Forventningen er at vi skal få et vedtak på dette på sameiemøtet slik at anskaffelse kan skje allerede på forsommeren.

Døråpnere og låser/nøkler:
Styret har fått en henvendelse, og vi har også på eget initiativ vurdert behover for automatisk åpner på en del av de tunge dørene mellom garasjeanlegg og leiligheter. Det er i alt 5 dører pr oppgang - og med det tilbudet vi har innhentet ser vi at kostnadene vil være svært høye (ca 20.000 pr dør). I første omgang sender vi en søknad til NAV med spørsmål om bidrag til installasjon av automatiske døråpnere - og uansett vil dette bli tatt opp på sameiemøtet.

Det har også kommet sterke ønsker om et låssystem der samme nøkkel kan benyttes både til fellesområder, leiligheter og postkasse. Tilbud på dette er hentet inn og vil bli lagt fram på sameiemøtet. Kostnad pr boenhet vil bli ca 1.500 kroner inkl 3 nøkler (ca 1.000 dersom postkasse holdes utenfor). Inntil dette er avkalrt har vi stoppet bestilling av ekstra nøkler til fellesområdene - som har vært ønsket av flere. Det kan være aktuelt å ta dette via felleskostnadene - eller at hver enkelt får tilleggsregning på dette, dersom det blir aktuelt.

Gjesteparkeringsplasser:
Innen kort tid vil alle parkeringsplasser inne i garasjen være reservert beboere, og noen vil likevel ha behov for ekstra biloppstilling.

På websiden om Parkering står det: Gjesteparkeringen er ikke beregnet på "permanent" bruk for beboere. Dette er hovedregelen, og i den grad det blir problem for gjester å finne ledig parkeringsplass vil dette måtte praktiseres "strengt".

Det som er helt klart er at parkering av campingvogner, bobiler, hengere, avskiltede biler og andre kjøretøy som ikke er i daglig bruk ikke tillates parkert på gjesteparkeringsplassene. Vi må be om at dette respekteres. På den annen side håper vi det vil fungere greit at de som ikke har fått nok p-plasser i garasjeanlegget kan bruke gjesteparkeringsplassene til biler som er i daglig bruk. Hvis omfanget av dette siste blir stort må vi se på hvordan vi løser dette kombinert med behovet for tilstrekkelig antall gjesteparkeringsplasser. Slik parkering av beboerbiler skal bare skje på den store parkeringsplassen i Brulia (når den blir klar) før nedkjøring til Vormsund Brygge. Plassene ved enden av blokka er i sin helhet forbeholdt gjester, varelevering mv.

Sameiemøte torsdag 25.april:
Styret har fastsatt tid og sted for det første ordinære sameiemøtet i "Sameiet Vormsund Brygge" til torsdag 25.april kl 18:00. Møtet vil finne sted på Golfkroa som ligger i gangavstand fra Vormsund Brygge. Offisiell innkalling og foreløpig agenda blir sendt ut før påske.

 

18.12.2012
Styremøte i lokalene til Øvre Romerike Eiendom på Jessheim.
Alle i styret inkl varamedlemmer var tilstede, samt Trygve Johnsen fra ØRE.

Noen aktuelle saker i tilfeldig rekkefølge:

Heis og sprinkleranlegg:
Det må avtales med 4-5 beboere som får nøkkel og instruks om hva som må gjøres dersom heiser setter seg fast. Det samme gjelder rutiner rundt sprinkleranlegg. Info om dette kommer på hjemmesiden, se kontaktpersoner

Nye avtaler
Sameiet har i desember inngått avtaler om regnskapsførsel, revisjon, forsikring, vaktmestertjenester og rengjøring. Mer om oppgavene til vaktmester og rengjøringsbyrå vil komme på hjemmesiden, se vaktmester.

Canal Digital
Avtale om TV og bredbånd via fibernett er inngått tidligere med Canal Digital. Alle får info om eventuell oppgradering med flere kanaler og oppgradering av nettverk. Oppgradering utover den standard pakken som inngår i felleskostnadene må dekkes av hver enkelt og avtales direkte med Canal Digital.

Postkasser
Merking av postkasser og ringeklokker blir styrets ansvar, som også sikrer at det blir ensartet merking.

Utleie av p-plasser
Sameiet disponerer 4 ekstra parkeringsplasser, som er aktuelle for utleie eller annen bruk. Styreleder ble bedt om å sende ut en forespørsel til beboerne for å kartlegge eventuellt behov for leie av parkeringsplass, samt avdekke behov for eventuell felles sykkelparkering.

Flyttesøppel
Det hoper seg opp med papiravfall i forbindelse med innflytting. Søppelcontainer til plassering utenfor bygget i innflyttingsperioden skal bestilles umiddelbart.

Terrasser
Det er mulighet for innglassing av terrasser. Det er da viktig å sikre mest mulig ensartet utforming av innglassing liksom for markiser og persienner. Ved felles leverandør vil også prisen bli lavere. Dette vil bli en sak for sameiemøtet i april. Styret vil innhente tilbud fra 2-3 leverandører og invitere disse til å presentere tilbudene på sameiermøtet.

Hjemmeside
Styreleder fikk fullmakt til å opprette en hjemmeside og legge ut informasjon som er av interesse for alle.